اتوکلاو رومیزی یوروندا | E9 New Recorder

اتوکلاو رومیزی یوروندا | E9 NewRecorderE9 New Recorder


اتوکلاو رومیزی یوروندا | E9 NewRecorder، اتوکلاو کلاس B منطبق با 13060EN، دارای نشانگر نوری واضح برای نشان دادن وضعیت کاری دستگاه جهت مطلع ساختن کاربر، این نشانگر در حالت “آماده به کار” به رنگ آبی، در زمان پایان “سیکل موفق” به رنگ سبـز و در هنگام بروز “خطا” به رنگ قرمز در می آید که کاربر با توجه به رنگ نور حتی در فاصله زیاد نیز به حالت کار دستـگاه پی می برد.