پانسمان موقت سلف کیور WP Dental - Dent-a-cav

پانسمان موقت سلف کیور WP Dental – DentACavWP-Dental Dent-a-cav


پانسمان موقت سلف کیور WP Dental – DentACav ، دارای استحکام عالی در حین حال قابلیت حذف آسان توسط پروپ، برپایه زینک اکساید و دارای خاصیت ضدباکتریایی.