مایع هموستات Cerkamed - Alustat
مایع هموستات Cerkamed - Alustat
مایع هموستات Cerkamed - Alustat
مایع هموستات Cerkamed - Alustat

مایع هموستات Cerkamed – AlustatCerkamed - Alustat


مایع هموستات آلوستات حاوی آلومینیوم کلراید 25%، بندآورنده خونریزی حین و بعد از جراحی در درمان های دندانپزشکی می باشد.